ΑΠΕΚ ΣΥΡΟΥ Ο.Ε. (Ανάκτηση αδρανών υλικών)

ΠΕΚ ΣΥΡΟΥ Ο.Ε. είναι μια ομόρρυθμος εταιρεία με σκοπό την ανάκτηση αδρανών υλικών που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές, ανακαινίσεις και κατεδαφίσεις από έργα του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.  Επιπλέον σκοπός της είναι η συλλογή, η επεξεργασία, η διαλογή και η πώληση των ανακυκλώσιμων οικοδομικών και παρόμοιων υλικών.

Τα υλικά αυτά συλλέγονται και μεταφέρονται στην ΑΠΕΚ ΣΥΡΟΥ όπου ζυγίζονται, διαχωρίζονται και αποθηκεύονται προσωρινά. Με κατάλληλα μηχανήματα (σπαστήρα, χαλικοτριβείο, κόσκινα και ταινίες διαλογής) δημιουργούνται αδρανή υλικά για χρήση σε οικοδομές και έργα οδοποιίας. Τα υπολείμματα της διαλογής (πλαστικό, χαρτί, κεραμικά) προωθούνται σε άλλες μονάδες ανακύκλωσης  που ειδικεύονται στην ανάκτηση των υλικών αυτών.

Τα αδρανή υλικά (άμμος, γαρμπίλι, χαλίκι, σκύρο, 3ΑΑ, 3ΑΒ, χώμα) που παράγονται πωλούνται σε ανταγωνιστικές τιμές.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.